Gmina Stare Kurowo
Powróć do: Dla Turysty

Historia

Krajobraz ziem Starego Kurowa i okolicy, podobnie jak całej Polski i świata ukształtował się w erze kenozoik, w epoce czwartorzędu / od 1 mln lat p.n.e./ w epoce plejstocen od 1 mln do 10000 lat p.n.e.

Pojawienie się człowieka na tym terenie według źródeł archeologicznych datuje się na koniec starszej epoki kamienia w okresie holocenu / od 10.000 do 0 lat, czyli do czasów obecnych /. Koczowniczy tryb życia tej ludności, częste przemieszczanie się, powoduje rozwój jej kultury charakteryzującej się wyrobem narzędzi począwszy od kamiennych / epoka kamienia / z brązu /1.700 – 700 lat p.n.e./ i żelaza / początki od 1000 lat p.n.e. na ziemiach polskich od 700 lat p.n.e./.

Głównym miejscem osadnictwa ludności były nabrzeża rzeczne, a rzeki głównymi szlakami wodnymi, źródłem pożywienia / rybołóstwo / i wody oraz naturalnymi wraz z bagnami i gęstymi lasami zaporami obronnymi.

Sprzyjające warunki osadnicze znalazła ludność na obecnych ziemiach Starego Kurowa i okolic. Położone są one na krawędzi wysoczyzny w Pradolinie Noteci.

Znaleziska archeologiczne dowodzążślady osadnictwa ludności na omawianym terenie sięgają XIII wieku p.n.e. W ciągu wieków następował rozwój kultury, tworzenia organizacji plemiennych ośrodków i początków państwowości.

Począwszy w VIII w.n.e. tereny, na których usytuowana jest gmina weszły w skład terytorium państwa polskiego zbudowanego przez Piastów. W 1037 roku Pomorze odrywa się od Polski i przez 86 lat pozostaje w luźnych stosunkach z polską.

Od 1249 roku do 1272 toczą się walki o panowanie nad tymi ziemiami z Niemcami – Brandenburgią i Nową Marchią. W latach 1272 – 1296 władze nad nimi sprawuje Przemysław II. Po jego śmierci w 1296 roku ponownie trwa walka o zwierzchnictwo nad tymi ziemiami, ze zmiennym szczęściem. Od 1408 roku na kilka wieków zostały oderwane od Polski, do której powracają jako lenna pruskie, do 1945 roku pozostawały pod panowaniem niemieckim. Osadnictwo na tych ziemiach byłściśle związane z grodami Drezdeneckim i Strzelcami Kraj. W latach 1251 – 1299 wchodziły w skład kasztelani drezdeneckiej.W styczniu 1945 roku zostały te tereny wyzwolone przez I Front Białoruski Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego i w pełni powróciły do Polski. Od tego czasu zaczął się nowy okres w dziejach tych ziem.