Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 8 odwiedzin: 2755548
  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINAZJUM W STARYM KUROWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Stare Kurowo ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

· Gimnazjum w Starym Kurowie

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

     a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz   kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,

     b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

     c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

     d) w okresie ostatnich pięciu lat uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy  w okresie ostatnich czterech lat w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

     e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do     wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

     f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

     h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.114 z dnia 25   stycznia 2005r. z późn. zm.);

     i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

     j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)).";

2) osoba nie będąca nauczycielem, która:

    a) ukończyła studia wyższe magisterskie;

    b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym;

    c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi   kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;

    d) spełnia wymagania określone dla nauczycieli w pkt.1 lit. b i lit. e-j.

      

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

     1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania rozwoju    szkoły;

     2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności      informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy    dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

     3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

     4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu    zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu   zarządzania oświatą;

    6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych  typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.);

    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym;

    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76   ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.   674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

    10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);

    11) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

   12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2002r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm..) w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy w Starym Kurowie, ul. Daszyńskiego 1 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Kurowo.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.05.2012 roku.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                              (-) Wiesław Własak

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.