Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 9 odwiedzin: 2755473
  
Zapraszamy do składania ofert- ANIMATOR SPORTU- Moje Boisko- Orlik 2012

                                                                                 Stare Kurowo, dnia 14.01.2010r.

 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Kurowo

w sprawie zatrudnienia animatorów sportu.

 

Wójt Gminy Stare Kurowo przyjmuje oferty do pracy (dwóch osób) na stanowiskach animatorów sportu na nowo wybudowanym obiekcie sportowo-rekreacyjnym „ORLIK 2012”. Przewidywane zatrudnienie w okresie od marca do listopada 2010 roku, na podstawie umowy zlecenia, (około 4,5 godziny dziennie). Praca we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele, w systemie dwuzmianowym.  

  I. Zadania animatora sportu:

  1. Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udokumentowanych zapisami w

      dzienniku zajęć,

  2. Prowadzenie treningów,

  3.Ustalanie harmonogramu imprez oraz treningów i rozgrywek przeprowadzanych na

      terenie obiektów sportowych,

  4. Prowadzenie rezerwacji korzystania z boisk,

  5. Dysponowanie sprzętem sportowym,

  6. Utrzymywanie porządku na obiekcie oraz wokół niego,

  7. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu

     sportowego,

  8 Inne czynności wynikłe podczas pracy na obiekcie.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,

  2. Korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,                                                                                                                                           

  4. Posiadać kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego itp.

  5. Odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

  6. Nieposzlakowana opinia,

  7. Gotowość podjęcia pracy z dniem 01 marca 2010 roku.

 III. Osoby zainteresowane winny złożyć niżej wymienione dokumenty

 Kandydat  składa podpisany wniosek, zawierający imię, nazwisko, adres  zamieszkania, numer telefonu  oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.

 IV. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:                                                                      

1) curriculum vitae (CV), zawierająca informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy   zawodowej, ewentualnie działalności społecznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje(dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty, itp.), 

3)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia ( po ewentualnym wygraniu  zaświadczenie o  zdolności do pracy na stanowisku , wystawione przez lekarza medycyny pracy),

4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania,

6) kopię dowodu osobistego, 

V. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starym Kurowie  w terminie do dnia 29 stycznia 2010 roku – w godzinach pracy Urzędu  tj. do godz. 15.30 lub przesłać pocztą. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do Urzędu w terminie jak wyżej.

1. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Urzędu Gminy w Starym Kurowie  z dopiskiem: „Oferta animatora sportu”.

2. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

3. Zakończenie postępowania przewiduje się w terminie do 05 lutego 2010 roku.

4. Kandydata  wyłoni komisja rekrutacyjna, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

5. Komisja rekrutacyjna dokona otwarcia kopert i odrzuci oferty nie spełniające wymogów

formalnych oraz te, które są niekompletne.

6. O dopuszczeniu , bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie posiedzenia komisji rekrutacyjnej

zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

7. Z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne komisja rekrutacyjna przeprowadzi  rozmowę  kwalifikacyjną, .

8. Komisja rekrutacyjna odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawi się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną.

9. Komisja rekrutacyjna wyłoni  kandydata na stanowisko animatora sportu, następnie kandydaturę zaproponuje Wójtowi Gminy Stare Kurowo, który podejmie ostateczną decyzję.

10.Informacja o wynikach  zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.starekurowo.pl), (www.starekurowo.pl) 

11.Nadesłanych ofert nie zwracamy.

12. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Stare Kurowo lub telefonicznie pod Nr tel. 0957615052 wew.41

 

Wójt Gminy Stare Kurowo

(-) Wiesław Własak

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.