Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 10 odwiedzin: 2755485
  
Informacja

Uprzejmie informujmy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku, których zlecenie podlega procedurze wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).  Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu gminy Stare Kurowo zachęcamy do składania ofert.

Konkurs składania ofert dotyczy następujących zadań:

1) wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim w zakresie rozwoju kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań
i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych województwa - planowane wydatki 127.000 zł,
2) wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu - planowane wydatki 2.110.947 zł,
3) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych - planowane wydatki 10.000 zł,
4) wspieranie i promocja krajoznawstwa - planowane wydatki 83.200 zł,
5) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami - planowane wydatki 50.000 zł,
6) wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym - planowane wydatki 200.000 zł,
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz wspieranie integracji społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
(wysokość kwoty uzależniona jest od wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)- planowane wydatki 87.000 zł,
8) przeciwdziałanie narkomanii - planowane wydatki 82.000 zł,
9) realizacja zadań „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu
życia mieszkańców województwa lubuskiego” - planowane wydatki 472.800 zł,
10) realizacja zadań „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”
- planowane wydatki 120.500 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjnie podległe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych będzie zgodna z przepisami wyżej wymienionej ustawy.
2) Szczegółowy wykaz zadań zawiera „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2010 roku”, dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz
na stronie internetowej Urzędu -
www.lubuskie.pl/bip/pl/index.php?action=browse&cat=24&subcat=797
3) Umowy o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego będą mogły być zawarte na czas realizacji
zadania lub na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż trzy lata.
Termin i warunki składania ofert:
1) Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na wzorze oferty określonej przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
2) Oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oferty należy składać na wzorze oferty określonej
przez Ministra Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru
oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427).
Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej Urzędu -
http://www.lubuskie.pl/bip
3) Oferty należy złożyć w terminie 30 dni (tj. do 27.01.2010 r.) od daty publikacji ogłoszenia, w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Jagiellończyka 8.
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Do ofert należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) Aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania) – dotyczy realizacji zadań
z pomocy społecznej.
3) Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważne do 3 miesięcy od daty
wystawienia).
4) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty okres obrachunkowy 2008 r. lub w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
5) Statut podmiotu.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1.Termin: wybór ofert dokonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego złożenia ofert.
2.Tryb: wyboru ofert dokona Zarząd Województwa Lubuskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Sejmiku.
3.Kryteria:
a) Kryteria formalne:
podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
jego cele statutowe są zbieżne z ww. zadaniami,
przedłożony zostanie kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym
w ogłoszeniu.
b) Kryteria merytoryczne uwzględniające w szczególności:
znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu województwa,
wysokość środków budżetu województwa, przeznaczonych na realizację zadań zleconych,
ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie
oraz analizy wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w tym rzetelności
i terminowości realizacji zadań i ich rozliczeń,
w przypadku zadań z obszaru kultury fizycznej i sportu preferowane będą stowarzyszenia punktujące
w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego i prowadzące działalność statutową na terenie województwa
lubuskiego.
Termin realizacji zadań:
Wsparcie przez Województwo Lubuskie obejmuje realizację zadań od dnia zawarcia umowy do dnia
31 grudnia 2010 roku.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.